พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ แผนที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ เที่ยวพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าพระองค์เคยเสด็จมาประทับแแรมที่เมืองงายแห่งนี้ ก่อนที่จะกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่า เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม ที่ฐานด้านหนึ่งประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ละด้านของฐานเป็นแผ่นศิลาสลักเรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค์ สลับกับแผ่นหินอ่อนที่เล่าพระราชประวัติ ประวัติการสร้างพระสถูป ด้านหลังเป็นค่ายหลวงจำลองที่ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา

ประวัติการสร้างพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

โดยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถ ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยในอดีต ทั้งทรงมีพระบุญญาบารมี พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลเป็นที่หวาดหวั่น และเกรงขามแก่ข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรทั้งปวง ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งตามประวัติศาสตร์ที่พระองค์ได้ทรงมีบทบาทในการกรีธาทัพไปปราบปรามอริราชศัตรู ต่างได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ หรือสิ่งอนุสรณ์เป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ถวายความจงรักภักดี และบำเพ็ญการกุศลบวงสรวงพระวิญญาณของพระองค์ตลอดมา

สำหรับชาวเชียงใหม่ได้ระลึกอยู่เสมอว่า การที่พวกเราได้อยู่อย่างเป็นสุขจนกระทั่งทุกวันนี้ ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาต่อชาติไทย จึงได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะได้ร่วมกันจัดสร้างสิ่งอันเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์ขึ้น เนื่องจากบริเวณบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว เป็นสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงยั้งทัพตั้งค่าย เป็นการเตรียมตัวเข้าโจมตีขับไล่อริราชศัตรู โดยมีหลักฐานปรากฏชัดจากไม้รั้วค่ายซึ่งยังมีอยู่มากในบริเวณนั้น ประกอบด้วยพระสถูปเจดีย์ซึ่งอยู่นอกเขตไทยได้ชำรุดทรุดโทรมและถูกทำลายไป จึงควรจะได้สร้างขึ้นในที่แห่งนี้แทนพระเจดีย์องค์ที่ได้สูญเสียไปนั้น

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับเมืองงายในอดีต

เมืองงายในอดีตมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์อยู่มิใช่น้อย จากบทความรู้เรื่องเมืองงายของอาจารย์ชุ่ม ณ บางช้าง ได้กล่าวไว้ว่า ความสำคัญของเมืองงายเนื่องจากตั้งอยู่ในเส้นทางเดินทัพบุเรงนอง กษัตริย์พม่าเคยทรงใช้เส้นทางผ่านสายเมืองงายนี้เข้าโจมตีนครเชียงใหม่ถึง  2 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2101 ครั้งหนึ่ง กับเมื่อ พ.ศ. 2107 อีกครั้งหนึ่ง และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา ก็ได้ทรงใช้เส้นทางนี้ เมื่อคราวเสด็จยกกองทัพไปตีกรึงอังวะ เมื่อ พ.ศ. 2147 ปรากฏหลักฐานจากหนังสือไทยรบพม่า

พระราชนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีข้อความพิสดารว่า “ครั้นพระเจ้าอังวะมีอำนาจขึ้น เหล่าเมืองไทยใหญ่ที่อยู่ใกล้แดนพม่ากลัวเกรงกลัวยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าอังวะก็มี เมืองที่อยู่ห่างออกไปไม่ยอมอ่อนน้อมโดยดี พระเจ้าอังวะก็ยกทัพปราบปรามตีได้เมืองไทยใหญ่ ที่ตั้งตัวเป็นอิสระโดยลำดับมาจนถึงเมืองหน่ายที่มาขึ้นอยู่กับไทย พระเจ้าอังวะตีได้เมืองหน่ายแล้วจะมาตีเมืองแสนหวี สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบก็ขัดเคือง จึงดำรัสสั่งให้กะเกณฑ์รี้พลจำนวน 100,000 เข้ากองทัพจะเสด็จไปตีเมืองอังวะ

ประวัติพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและปั้นเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกันยายน 2513 และเททองหล่อหลอม เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2513 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 10 และตบแต่งแล้วเสร็จในในเดือนพฤศจิกายน 2513 จากนั้นก็ได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ สถูปเจดีย์ที่สร้างขึ้น เพื่อทันประกอบพิธีเปิดและฉลองในเดือนมกราคม 2514

แบบของอนุสรณ์ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

  1.     ขนาดสูงประมาณ 2 เมตร
  2.     ลักษณะเป็นพระรูปยืนประทับแท่น
  3.     เครื่องทรง ชุดเครื่องทรงออกศึก พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ พระหัตถ์ขวาทรงพระเต้าในลักษณะหลั่งน้ำทักษิโณธก
  4.     ไม่สรวมพระมาลา
  5.     หล่อด้วยโลหะรมดำ

 


พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


เที่ยวพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
 


แผนที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่