วัดฟ้าเวียงอินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

วัดฟ้าเวียงอินทร์

วัดฟ้าเวียงอินทร์ แผนที่วัดฟ้าเวียงอินทร์ เที่ยววัดฟ้าเวียงอินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00–16.00 น.วัดฟ้าเวียงอินทร์เป็นวัดเก่าแก่ในลัทธิมหานิกาย  ตั้งอยู่ที่ บ้านหลักแต่ง หมู่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์นิกายมหายาน ติดกับบ้านป๋างก้ำก่อ ตำบลปางยาง อำเภอเมืองต๋น เขตรัฐฉาน พม่า ซึ่งตั้งอยู่คร่อมเขตแดนระหว่างชุมชนไทใหญ่หลักแต่งประเทศไทยกับป๋างก่ำก่อรัฐฉาน  ประเทศเมียร์มาร์  ที่ตั้งของวัดเป็นเนินเขาสองลูก  เนินเขาทางฝั่งไทยเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์  “มารชินะเจดีย์” (ภาษาไทยเรียกว่า “กองมู”)   ลักษณะเป็นเจดีย์แบบสถาปัตยกรรมไทยใหญ่   มีพระเจดีย์บริวารอีกหกองค์    ปิดทองเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงาม  ฐานขององค์พระเจดีย์เป็นฐานสิบสองเหลื่ยม   สร้างเป็นลักษณะคล้ายอุโมงค์ เป็นห้อง ๆมีประตูทางเข้าหกด้าน ภายในมีพระพุทธปางต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่ผนังโดยรอบวาดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ  และจารึกภาษาไทใหญ่  ในบริเวณเดียวกันเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และหอเจ้าเมือง(คนไทใหญ่เมื่องไปตั้งรกรากอยู่ที่ใดจะต้องสร้างหอเจ้าเมืองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ)  ส่วนเนินเขาฝั่งรัฐฉานเป็นที่ตั้งของอุโบสถไม้ขนาดใหญ่ในลักษณะสถาปัตยกรรมไทใหญ่  ซึ่งในสมัยใช้เป็นวิหารสำหรับดำเนินศาสนพิธี ในปี   2535  ได้สร้างวิหารขึ้นใหญ่ในฝั่งไทยเนื่องจากไม่สามารถข้ามไปใช้วิหารเดิมที่ฝั่งรัฐฉานได้

วัดฟ้าเวียงอินทร์ตั้งอยู่บนเนินเขาสองลูก   เนินเขาลูกหนึ่งที่ตั้งของเจดีย์ทอง  ซึ่งอยู่ในฝั่งไทย  ส่วนเนินเขาอีกลูกหนึ่งนั้นที่ตั้งของอุโบสถหลังเก่า  อยู่ในเขตเมืองปั่น  รัฐฉานของพม่า

 วัดฟ้าเวียงอินทร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ที่ดินอันเป็นที่วัด มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่   อาณาเขตทิศเหนือจรดชายแดน ไทย – พม่า ทิศใต้จรดหมู่บ้านเปียงหลวงใหม่อพยพทิศตะวันตกจรดป่าเขา ด้วยเหตุที่พระธาตุเจดีย์ตั้งอยู่ระหว่างชายแดน ไทย – พม่า ได้ชื่อเป็นภาษาไตว่า   “กองมูแหลนหลิน” คำว่า  “กองมู”  หมายถึงเจดีย์    คำว่า “แหลนหลิน”   หมายถึง  เขตแดนหรือชายแดน

ภายในบริเวณวัดทางฝั่งไทยประกอบไปด้วยหอสวดมนต์  เจดีย์ทอง หอระฆัง กุฏิสงฆ์      ศาลา   วิหารหลังใหม่  (ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ.  2535)  ศาลาจำศีล    ศูนย์อบรมเด็กก่อเกณฑ์ของวัดทางฝั่งพม่ามีสิ่งก่อสร้างคืออุโบสถหลังเก่าโรงนอนพระและด้านหลังของโรงนอนมีที่พักของทหารพม่า

ต่อมาเมื่อกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่  (S.U.R.A.)  โดยนำการของนายพลโปโมเฮงผู้นำชาวไต  ที่คนไตให้ความเคารพอย่างยิ่ง  เป็นผู้ก่อตั้งสภาปฏิวัติชาติไต  (TAI  REVOLU-TION  COUNCIL)  ซึ่งได้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเข้ามาอยู่ที่เปียงหลวงประมาณปี  พ.ศ.2509  แล้วได้มาพบเห็น  ซากเจดีย์  จึงเกิดจิตศรัทธาที่จะบูรณะใหม่

เจดีย์ทองวัดฟ้าเวียงอินทร์หรือที่เรียกว่า  “มารชินะเจดีย์”  นั้นมีประวัติความเป็นมาตามจารึกภาษาไทยใหญ่ว่า  เมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาไปบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์นั้นได้มีมารผจญ  พระองค์จึงทรงใช้บารมี  30  ทัศปราบมารผจญพ่ายแพ้แล้วพระองค์จึงทรงบำเพ็ญเพียรต่อจนได้บรรลุพระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณ  ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ในวันเพ็ญเดือน  6  เจดีย์นั้นสร้างเพื่อความมีโชคมีชัยของผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการบูชาจึงเรียกชื่อพระธาตุองค์นี้ว่า  “มารชินะเจดีย์”  อันน่าจะหมายถึงชนะมาร

เจดีย์ทองวัดฟ้าเวียงอินทร์มีลักษณะศิลปกรรมแบบไทยใหญมียอดเรียวแหลม  เจดีย์องค์กลางเป็นเจดรย์องค์ใหญ่ที่สร้างครอบเจดีย์องค์เก่าและมีเจดีย์เล็กๆ  เรียงรายอยู่โดยรอบ  6  องค์  ฐานเจดีย์เป็นฐาน  12  เหลี่ยม  ความสูงของฐานประมาณ  3  เมตร  ใต้ฐานเจดีย์ถูกแบ่งออกเป็นห้องๆสิ่งสำคัญที่สุดขององค์เจดีย์ทองแห่งนี้ก็คือ  ที่ใต้ฐานเจดีย์นี้  มีจารึกพระธาตุมาชินะเจดีย์  ซึ่งเป็นจารึกภาษาไทยใหญ่  บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างวัด  และการบูรณะซ่อมแซมของการก่อสร้างครั้งแรก  วัดนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นหลังปี  พ.ศ.2511  ซึ่งเป็นที่เจ้ากองเจิง  (พลเอกโมเฮง  ชนะศึก)  หัวหน้าคณะปฏิวัติรัฐฉานผู้นำขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่มาตั้งถิ่นฐานบริเวณชายแดนไทย

ลักษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมของวัดที่เป็นศิลปกรรมแบบไทยใหญ่แห่งนี้ เมื่อมองจากด้านนอกจะเห็นเจดีย์ทั้ง  7  องค์  ตั้งอยู่บนฐาน  12  เหลี่ยม  โดยมีขนาดความกว้างของฐานและความสูง  คือฐานโดยรอบของมารชินะเจดีย์ทั้ง  8  องค์  วัดได้  78  ศอก  ความกว้างฐานพระธาตุองค์เล็กทั้ง  6  องค์  ที่ล้อมพระธาตุองค์ใหญ่โดยรอบกว้าง  16  ศอก  ฐานโดยรอบของพระธาตุองค์ใหญ่นั้นมีความสูง  7  ศอก  1  คืบ  รวมแล้วพระธาตุมารชินะเจดีย์นี้มียอดรวม  8  ยอดด้วยกัน  ซึ่งรวมทั้งกองมูแหลนหลิน  พระธาตุองค์เก่าไว้

 


วัดฟ้าเวียงอินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


เที่ยววัดฟ้าเวียงอินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดฟ้าเวียงอินทร์
 


แผนที่วัดฟ้าเวียงอินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดฟ้าเวียงอินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่