เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ แผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี แต่เดิมชาวบ้านรู้จักกันดี เรียกว่า ทุ่งสลักพระ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม พรานป่าสมัยดั้งเดิม เช่น น้อย อินทนนท์ นพ.บุญส่ง เลขะกุล จะรู้จักป่าสลักพระได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากบทประพันธ์ของท่านเหล่านี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับการออกล่าสัตว์ป่าในทุ่งสลักพระ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ในป่าสลักพระมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่อยู่ในเชิงเขาล้อมรอบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าและต้นไม้ที่ออกผล เป็นอาหารของสัตว์ป่าอยู่มากมาย เช่น มะขามป้อม ไทร มะกอก สมอ ฯลฯ และยังมีโป่งดินเค็มซึ่งสัตว์ป่าต้องการลงกินเป็นจำนวนมากกว่า 100 โป่ง

ทุ่งสลักพระมีพื้นที่ประมาณ 20,000 - 23,000 ไร่ และยังมีทางติดต่อกับทุ่งหญ้ากว้างอีกแห่งหนึ่งมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ เรียกว่า ทุ่งนามอญ ซึ่งสัตว์ป่าสามารถหนีภัยข้ามไปมาได้ในป่าทุ่งสลักพระและยังมีลำห้วยไหลผ่านและมีน้ำตลอดปี ลำห้วยที่สำคัญได้แก่ ห้วยสะด่องหรือห้วยสลักพระ ซึ่งสัตว์ป่าได้อาศัยกินนอกจากนั้นบริเวณติดต่อทุ่งสลักพระกับทุ่งนามอญ และยังมีน้ำตกที่สูงชันและสวยงามอีกด้วย สัตว์ป่าในป่าทุ่งสลักพระถูกรบกวนจากพรานอาชีพและพรานสมัครเล่นมาเป็นเวลาช้านาน สัตว์ป่าซึ่งแต่เดิมมีอยู่มากมายจึงเหลือน้อยลงไป

ต่อมาทางราชการได้จัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2508 มีเนื้อที่ประมาณ 963 ตารางกิโลเมตร หรือ 602,000 ไร่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 82 ตอนที่ 114 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2508 นับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2515 ได้มีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อประโยชน์ในการให้สัมปทานบัตรเหมืองแร่ เหลือเนื้อที่ประมาณ 936.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 585,125 ไร่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 89 ตอนที่ 18 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2515 และวันที่ 11 สิงหาคม 2520 ได้เพิกถอนพื้นที่บางส่วน เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ และใช้เป็นที่สำหรับอพยพราษฎรจากบริเวณน้ำท่วม เหลือเนื้อที่ประมาณ 858.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 536,594 ไร่ ในปัจจุบัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 94 ตอนที่ 74 วันที่ 11 สิงหาคม 2520

 


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
 


แผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี