วัดพนมยงค์ สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

วัดพนมยงค์

วัดพนมยงค์ แผนที่วัดพนมยงค์ เที่ยววัดพนมยงค์ สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวันวัดพนมยงค์ หรือ วัดพนมโยง เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในราวรัชกาลสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ระหว่าง พ.ศ.2173-2198 เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นสวนของพระนม ในราชสำนักของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีนามว่า "โยง" หรือ "ยง" เมื่อพระนมโยงได้ถึงแก่อนิจกรรมลงแล้ว เพื่อระลึกถึงอุปการคุณ จึงได้กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสวนหลวงเป็นที่ธรณีสงฆ์ และให้สร้างวัดขึ้นที่นั่นโดยให้พ้องกับชื่อแม่นมยงค์ เพื่อบุญกุศลจะได้ตกแก่แม่นมยงค์ จึงได้สร้างวัดขึ้นที่สวนของพระนมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระนม  วัดที่สร้างขึ้นจึงได้มีนามว่า "วัดพระนมโยง" ต่อมาเรียกว่า "วัดพนมโยง" "วัดจอมมะยงค์" หรือ "วัดพนมยงค์"

เมื่อสร้างวัดพนมยงค์แล้วก็สร้างพระอุโบสถขึ้น มีความงดงามมาก ทุกส่วนอ่อนช้อยเป็นท้องสำเภา ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิหารพระนอนองค์ใหญ่ ทำด้วยปูนปั้นสวยงาม

ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2310 วัดนี้ได้ถูกทิ้งร้าง และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ต่อมาตระกูลพนมยงค์ได้เป็นโยมอุปถัมภ์วัดนี้มาจนถึงในปัจจุบัน

 


วัดพนมยงค์ สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยววัดพนมยงค์ สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดพนมยงค์
 


แผนที่วัดพนมยงค์ สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดพนมยงค์ สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา