พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง แผนที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง เที่ยวพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ประดิษฐานอยู่ระหว่าง บึงพระราม กับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระบรมรูปของพระเจ้าอู่ทอง มีขนาดเท่าครึ่งของคนธรรมดา หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ และ รมด้วยน้ำยาสีเขียว ในพระอิริยาบถประทับยืน พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระเกล้าเกศา ฉลองพระองค์ แบบพระมหากษัตริย์ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2513

วีรกรรมของบูรพมหากษัตริย์ของชาวอยุธยา เป็นสิ่งที่ควรบอกเล่าสืบต่อกันไปยังลูกหลาน และควรที่จะกำหนดพิธีกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อวีรบุรุษ  เพื่อให้เกิดศุภสวัสดิมงคลแก่ผู้อยู่รุ่นหลัง  นายจำนง  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงมีดำริจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองขึ้น  เพราะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยพระองค์แรกที่รวมชาวไทยที่แตกเป็นหลายเหล่าเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน  คือ  อาณาจักรอยุธยาแต่เดิมในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี  ได้มีการจัดสร้างพระบรมรูปของพระองค์ขึ้น  และถวายพระนามว่า  องค์พระเชษฐบิดร  ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่ประชาชนเป็นเวลาหลายร้อยปี  ยามตรุษสารทขุนนางข้าราชการก่อนที่จะเข้าถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา  จะนำดอกไม้ไปถวายสักการะองค์พระเชษฐบิดรก่อน  ประเพณีมีอยู่จนสิ้นยุคกรุงศรีอยุธยา  ในสมัยรัตนโกสินทร์องค์พระเชษฐบิดรได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐาน  ณ  ปราสาทพระเทพบิดร  กรุงเทพมหานคร  แต่ชาวอยุธยาก็ยังมีพระบรมรูปจำลองของพระองค์ท่านประดิษฐานที่พระปรางค์วัดพุทไธศวรรย์  เป็นที่บนบานศาลกล่าวในลักษณะเทวรูปเป็นที่นับถือของชาวเมืองอยุธยา

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนพระเกียรติยศของพระองค์  และเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศ  แด่อดีตสมเด็จพระมหากษัตราธิราช  ด้วยเงินบริจาคของชาวอยุธยาและชาวจังหวัดใกล้เคียง  จำนวนเงิน  1  ล้านบาท  และเมื่อวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2512  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์   ณ  กองหัตถศิลป์  กรมศิลปากร  โดยองค์พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง  หล่อทองแดง  ทองเหลือง  และรมด้วยน้ำยาสีเขียวแบบใหม่  ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งองค์จริง  ประทับยืนบนพระแท่น  พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์  พระเกศามุ่นอยู่เบื้องบนฉลองพระองค์แบบกษัตริย์สมัยอยุธยาตอนต้น ทรงพาหุรัด ทรงสนับเพลา พระภูษาทรงทับ ทรงฉลองพระบาท

ต่อมาในปี  พ.ศ. 2513  ได้อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอู่ทองมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ยังความปลาบปลื้มแก่ชาวอยุธยายิ่งนัก  ชาวอยุธยาจึงได้มีความร่มเย็นเป็นสุข ด้วยร่มเกล้าบารมีของพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาตอนต้น  ตราบจนถึงราชวงศ์จักรี  ในวันที่  24  มิถุนายน  2513  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง  และทุกวันที่  3  เมษายน  หน่วยราชการและชาวอยุธยา  จะร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นราชพลีแด่สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นประจำทุกปี

 


พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยวพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
 


แผนที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา