วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แผนที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เที่ยววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สวนเพื่อการศึกษา, วัด, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ในจังหวัดกรุงเทพฯ วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 07.00 - 17.00วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายชั้นเอก เดิมชื่อว่า วัดสลัก กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทโปรดให้สร้างขึ้นใหม่พร้อมกับพระบรมมหาราชวังแล้วพระราชทานนามว่า “วัดนิพพานาราม” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระศรีสรรเพชญ์” เคยใช้เป็นที่สังคายนาพระไตรปิฏกหลังจากกรมพระราชวังบวรฯ เสด็จสวรรคตแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเปลี่ยนนามพระอารามใหม่ว่า “วัดมหาธาตุ”   ส่วนคำว่า “ยุวราชรังสฤษดิ์” มาเพิ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากที่ทรงปฏิสังขรณ์แล้ว ภายในวัดมีสิ่งสำคัญคือ พระอุโบสถ พระวิหารพระมณฑป วิหารโพธิ์ลังกา หรือวิหารน้อย ต้นศรีมหาโพธิ์ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ชื่อ  “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นที่พระราชทานเพลิงพระบุพโพเจ้านายซึ่งดำรงพระเกียรติยศสูง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่ของวัดเป็นที่สร้างเมรุพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศ์ชั้นสูง ในปลาย พ.ศ. 2432 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งบาลีวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุ เรียกว่า มหาธาตุวิทยาลัย และย้ายการบอกพระปริยัติธรรมมาจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อมา ใน พ.ศ. 2437 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารถาวรวัตถุ เรียกว่า สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย เพื่อใช้ในงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร หลังจากนั้น จะทรงอุทิศถวายแก่มหาธาตุวิทยาลัย เพื่อเป็นที่เรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูง ซึ่งจะได้พระราชทานนามว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” แต่อาคารหลังนี้มาสร้างเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจัดที่วัดบวรสถานสุทธาวาส ใน พ.ศ. 2439 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการบูรณะวัดมหาธาตุและพระราชทานนามว่า “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์”

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมสนามหลวง ถนนหน้าพระธาตุ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร)

 


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


เที่ยววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สวนเพื่อการศึกษา, วัด, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
 


แผนที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ