วิหารพระมงคลบพิตร สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

วิหารพระมงคลบพิตร

วิหารพระมงคลบพิตร แผนที่วิหารพระมงคลบพิตร เที่ยววิหารพระมงคลบพิตร สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ, โบสถ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปคุ้มขุนแผน วิหารพระมงคลบพิตร จะอยู่ถัดไปไม่ไกลนัก ตามพระราพงศาวดารฯบริเวณที่ตั้ง วิหารพระมงคลบพิตร เคยเป็นวัด
ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เพราะระบุว่าโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปขนาดใหญ่ นามว่า “มงคลบพิตร” มาจากพื้นที่ทางตะวันออกต่อจากนั้นก็ทรงก่อมณฑปครอบ

ครั้นถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โปรดเกล้าให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ พระมงคลบพิตรขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยโปรดให้ทำบัวหงายคั่นระหว่างพระเกตุมาลากับพระรัศมี ส่วนพระวิหารนั้นก็โปรดให้รื้อเครื่องบนออก แล้วก่อหลังคาให้เหมือนดังพระวิหารทั่วไป

พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรและสูง 12.45 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ องค์หนึ่งในประเทศไทย ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นระหว่างปี พ.ศ.1991–2145 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายจากทิศตะวันออก นอกพระราชวังมาไว้ทางด้านทิศตะวันตก ที่ประดิษฐานอยู่ในปัจจุบัน และโปรดเกล้าฯให้ก่อมณฑปสวมไว้

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ เมื่อปีพ.ศ.2249 อสุนีบาตตกลงมาต้องยอดมณฑปพระมงคลบพิตร เกิดไฟไหม้ทำให้ส่วนบนขององค์พระมงคลบพิตร เสียหายจึงโปรดเกล้าฯให้ซ่อมแซมใหม่ แปลงหลังคายอดมณฑปเป็นมหาวิหารและต่อพระเศียรพระมงคลบพิตร ในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ (พ.ศ.2285–2286)

ในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ.2310 วิหารพระมงคลบพิตรถูกข้าศึกเผาเครื่องบนโทรมลงมาต้องพระเมาฬีและพระกรขวาของพระมงคลบพิตรหัก  รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้การปฏิสังขรณ์ใหม่ สำหรับบริเวณข้างวิหารพระมงคลบพิตรทางด้านทิศตะวันออกแต่เดิมเป็นสนามหลวง ใช้เป็นที่สำหรับสร้างพระเมรุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และเจ้านายเช่นเดียวกับท้องสนามหลวงของกรุงเทพฯ

วิหารพระมงคลบพิตร วันธรรมดาเปิดเวลา 08.00-16.30 วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดเวลา 08.00-17.00 น.

 


วิหารพระมงคลบพิตร สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยววิหารพระมงคลบพิตร สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ, โบสถ์

วิหารพระมงคลบพิตร
 


แผนที่วิหารพระมงคลบพิตร สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววิหารพระมงคลบพิตร สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา