วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด

วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด แผนที่วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด เที่ยววัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00เจดีย์เจ็ดยอด มีลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิ ที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย ฐานเจดีย์ และบริเวณภายนอกเจดีย์ วัดเจดีย์เจ็ดยอด ประดับงานปูนปั้นรูปเทวดาทั้งนั่งขัดสมาธิและยืนทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกันไปดูงามน่าชม สถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตในปี พ.ศ.2030 พระยอดเชียงราย ราชนัดดาได้สืบราชสมบัติแทน และโปรดให้สร้างสถูปใหญ่บรรจุอัฐิของพระอัยกาธิราช และ สัตตมหาสถาน คือสถานที่สำคัญในพุทธประวัติเจ็ดแห่ง ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิตเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโครธเจดีย์ ราชายตนเจดีย์ ปัจจุบันเหลืออยู่ที่วัดเจ็ดยอดเพียงสามแห่ง คือ อนิมิตเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ มุจจลินทเจดีย์

วัดเจดีย์เจ็ดยอด มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ ในรัชสมัยพระยาติโลกราช พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก ทรงสนับสนุนคณะสงฆ์นิกายสิงหล (ลังกาวงศ์) ทรงส่งเสริมการเล่าเรียนทางด้านปริยัติธรรม ทำให้ภิกษุล้านนามีความเชี่ยวชาญภาษาบาลี และในปีพ.ศ. 2020 โปรดให้ประชุมพระเถระชั้นผู้ใหญ่เพื่อชำระพระไตรปิฎก ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอดในปัจจุบัน) ใช้เวลา 1 ปีจึงเสร็จ นับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก เป็นครั้งแรกของไทย และถือเป็นหลักปฏิบัติของสงฆ์ในล้านนา

 


วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


เที่ยววัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด
 


แผนที่วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่