เที่ยววังเวียง 2 วัน 1 คืน

เที่ยววังเวียง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ลาว ท่องเที่ยวประเทศลาว เที่ยวลาว เที่ยววังเวียง 2 วัน 1 คืน เริ่มต้นจากหนองคายราคาถูก เที่ยวชมหลวงพระบาง โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เที่ยววังเวียง เที่ยวเวียงจันทน์ รถรับและส่งคณะทัวร์จังหวัดหนองคาย ไปเที่ยวลาวเหนือ ชมวัฒนธรรมประเพณีลาว เที่ยวประเทศลาว โปรแกรมเที่ยวหนองคาย เที่ยวลาว เวียงจันทน์ เที่ยววังเวียง 2 วัน 1 คืนเที่ยววังเวียง 2 วัน 1 คืน

 
โปรแกรม ทัวร์ลาว วังเวียง ประเทศ ลาว
ไป ลาว เที่ยวลาว : วังเวียง 2 วัน 1 คืน
ลำน้ำซอง     วังเวียง     ตลาดเช้า
 
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ เที่ยวลาว วังเวียง 2 วัน 1 คืน
วันแรก
ประตูชัย พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดศรีเมือง ถ้ำจัง
08.00 น. ทีมงานเดินทางไปรับคณะทัวร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย - ลาว จังหวัดหนองคาย และรวบรวมเอกสารผ่านแดน เพื่อดำเนินการให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ (ทีมงานจะ ดำเนินการให้ทั้งหมดทั้ง ด่านฯไทย และด่านฯ สปป.ลาว)
09.00 น. เข้าชม ประตูชัย ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะ และอธิปไตยของลาว ต่อจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองเวียงจันทน์ ชมศิลปะแบบล้านช้าง และถ่ายรูป พร้อมเลือกชมของพื้นเมือง ที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย จากนั้นนำทุกท่านเข้าชมหอพระแก้ว เข้านมัสการ เพื่อความ เป็นศิริมงคล เดินทางต่อไปยัง วัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง และออกเดินทางไปยัง เมืองวังเวียง เข้าสู่เส้นทางธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
15.30 น. เดินทางเข้าชม ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจัง จะเห็นตัวเมืองของวังเวียง ลำน้ำซอง และ สะพานสีส้มสด ที่เป็นสัญลักษณ์ ของวังเวียง จากนั้น เข้าที่พักที่ ในเมืองวังเวียง เมืองท่ามกลาง หุบเขาหินปูน อากาศดี ยามเย็น และยามเช้า เมฆหมอกล่องลอยหนาแน่น ตามฤดูกาล จนได้ชื่อว่า เป็นกุ้ยหลินเมืองลาว พักผ่อนเดินเที่ยว ตาม อัธยาศัย
17.00 น. เข้าที่พัก โรงแรมทวีสุข พักผ่อนตามอัธยาศัย (คณะทัวร์อาจจะ ล่องเรือเพื่อ ชมลำน้ำซอง ซึ่งมีสายน้ำใสแบบสุด ๆ และชมบรรยากาศที่งดงามของสองฝั่งลำน้ำซอง)
19.00 น. ชมบรรยากาศยามค่ำคืนและรับประทานอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนหรือเดินเล่น บริเวณตลาดของเมืองวังเวียง ตามอัธยาศัย
วันที่ 2
ชมเขื่อนน้ำงึม หัตถกรรมเครื่องเงินและผ้าพื้นเมือง ตลาด 450 ปี ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free)
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเดินเล่น พักผ่อน ขี่จักรยาน ชมเมือง ตามอัธยาศัย
08.30 น. เดินทางสู่เขื่อนน้ำงืม เป็นเขื่อนที่เก็บกักน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า
10.30 . ชมเขื่อนน้ำงึม ชื่นชมความงามของธรรมชาติ เหนือเขื่อน ซึ่งมีเกาะแก่งต่าง ๆ สวยงาม
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่เขื่อนน้ำงืม
13.30 น. เดินทางกลับเวียงจันทน์ แวะชมสินค้าที่ ตลาด 450 ปี มีสินค้า ราคาถูก มากมาย จาก เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น
15.30 น. ชม หัตถกรรมเครื่องเงินและผ้าพื้นเมือง ซื้อเครื่องเงิน และของที่ระลึก

16.30 น. แวะซื้อของที่ ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ก่อนส่งคณะทัวร์ กลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : สถานที่ท่องเที่ยว เวียงจันทน์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือ ลด ได้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับเวลา สภาพภูมิอากาศ ยานพาหนะ ที่ใช้ในการเดินทาง และคณะทัวร์เป็นหลัก
 
ตารางเปรียบเทียบราคา ทัวร์ เที่ยว ลาว
จำนวนผู้เดินทาง ราคาต่อ 1 คน
1. เดินทาง 5 - 7 คน 5,850 บาท
2. เดินทาง 8 - 10 คน 3,800 บาท
3. เดินทาง 11 - 15 คน 3,400 บาท
4. เดินทาง 16 - 25 คน 3,150 บาท
5. เดินทาง 26 - 35 คน 3,050 บาท
6. เดินทาง 36 คน ขึ้นไป 2,950 บาท
: : หมายเหตุ : :
อายุ 13 ปี ขึ้นไป คิดเต็มราคา
อายุ 8 - 12 ปี คิด 70 % ของราคาเต็ม
อายุ 5 - 7 ปี คิด 50 % ของราคาเต็ม
อายุต่ำว่า 4 ปี ฟรี
* ราคานี้เริ่มต้นจาก จังหวัดหนองคาย และใช้พาสปอร์ตในการเดินทาง
ติดต่อสอบถาม โทร.  084-034-3344 , 085-855-4285
อัตราค่าบริการนี้รวม
+ไกด์นำเที่ยว + รถนำเที่ยวท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
+ ที่พักโรงแรมที่วังเวียง โรงแรมทวีสุข หรือ โรงแรมภูอ่างคำ หรือ เทียบเท่า
+ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ + ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
+ ค่าธรรมเนียมผ่านด่านทุกแห่ง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งทานเอง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือรายการ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ประกันอุบัติเหตุเพื่อการเดินทาง
- ค่าล่องเรือชมแม่น้ำซอง - ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ( การขอวีซ่าเข้าประเทศลาว )
 
เที่ยววังเวียง 2 วัน 1 คืน ติดต่อสอบถาม
ชื่อ - สกุล
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
รายละเอียด
  captcha   
 
หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม  084-034-3344 , 085-855-4285