ทัวร์ลาว เที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยวลาว

ทัวร์ลาว

ประเทศลาวมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และยังคงความเป็นธรรมชาติ อีกทั้งมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท มีภาษาลาวเป็นภาษาราชการ ใกล้เคียงกับภาษาอีสานของประเทศไทย ซึ่งเป็นสำเนียงหนึ่งของภาษาลาว


เที่ยวลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ ประเทศลาวเป็นประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่โดยรวมประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร ประเทศลาวเป็นประเทศที่ไม่มี ทางออกสู่ทะเล เนื่องจากตลอดแนวชายแดน ของประเทศลาว ที่มีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ถูกล้อมรอบด้วยชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน (423 กิโลเมตร)
  • ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม (2,130 กิโลเมตร)
  • ทิศใต้ ติดกับประเทศไทย (1,754 กิโลเมตร) และประเทศกัมพูชา (541 กิโลเมตร)
  • ทิศตะวันตก ติดกับประเทศไทย (1,754 กิโลเมตร) และประเทศพม่า (235 กิโลเมตร)

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง

หลวงพระบาง เป็นเป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้าง แต่เดิมมีชื่อว่า เมืองชวา และเมื่อ พ.ศ. 1300 ขุนลอซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริย์ลาว ได้ทรงตั้งเมืองชวาเป็นราชธานี ของอาณาจักรล้านช้าง และได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ ว่า เชียงทอง

เมื่อเจ้าฟ้างุ้ม เสด็จกลับจากกัมพูชา อันเนื่องจากพระองค์ และพระบิดาต้องเสด็จลี้ภัย เพราะถูกขับไล่จากกษัตริย์องค์ก่อน แท้จริงก็คือ พระอัยกาของเจ้าฟ้างุ้มนั่นเอง เจ้าฟ้างุ้มทรงรวบรวมกำลังขณะอยู่ในเสียมเรียบ และนำกองทัพนับพันกำลัง เพื่อกู้ราชบัลลังก์กลับคืน และสถาปนาอาณาจักรขึ้น

ต่อมาในสมัยพระโพธิสารราชเจ้า พระองค์ได้อาราธนาพระบาง ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำ ขึ้นมาประดิษฐาน อยู่ที่เมืองเชียงทอง อันเป็นนครหลวง เมืองเชียงทอง จึงถูกเรียกว่า หลวงพระบาง นับแต่นั้นมา

สถานที่ท่องเที่ยวหลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง

ทัวร์ลาว วังเวียง

วังเวียง เป็นเมืองท่องเที่ยวใน แขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ห่างจาก เวียงจันทน์ประมาณ 160 กิโลเมตร สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบระหว่างภูเขาหินปูน ป่าไม้สมบูรณ์ ได้ฉายาว่า เมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ถ้ำจัง ถ้ำพูคำ ถ้ำลม อีกทั้งยังมีแม่น้ำซอง ที่ใสไหลเย็น จึงทำให้เมืองวังเวียงเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง

สถานที่ท่องเที่ยววังเวียง

ทัวร์วังเวียง เที่ยววังเวียง เมืองวังเวียง

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์

นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศลาว และเป็นเขตที่ตั้งของกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงของลาว และเมืองเอกของเขตการปกครองดังกล่าว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีเขตติดต่อกับหนองคายของประเทศไทย เชื่อมต่อคมนาคมด้วยสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเขตปกครอง ที่มีความเจริญของเมืองมากที่สุด ในบรรดาเขตการปกครองระดับบนสุด 17 แห่งของประเทศลาว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยแยกออกมาจากแขวงเวียงจันทน์ เดิมชื่อ "กำแพงนครเวียงจันทน์" ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "นครหลวงเวียงจันทน์"

สถานที่ท่องเที่ยวเวียงจันทน์

ทัวร์เวียงจันทน์ เที่ยวเวียงจันทน์ เที่ยวเวียงจันทน์